Veel gestelde vragen

De ABC heeft specifiek tot doel om gemeenten en eventueel andere overheden te adviseren en bij te staan in hun besluitvorming. Om die reden kunnen alleen overheden opdrachtgever zijn en kan de ABC niet op verzoek van een ondernemer/particulier een advies uitbrengen. ABC wenst geheel onafhankelijk te werken en heeft om die reden voor deze werkwijze gekozen.

De gemeente is opdrachtgever en ontvangt het advies. ABC doet geen uitspraken richting een aanvrager en staat hoogstens na een bedrijfsbezoek open voor aanvullende informatie die eerder niet is aangereikt.

U krijgt het verzoek om een afspraak te maken met het secretariaat, waarna een bezoek zo snel mogelijk zal plaatsvinden. Over het algemeen nemen deze een uur in beslag, maar indien nodig ook wel langer. U kunt altijd een deskundige mede uitnodigen. Een advies van ABC kan in een bestemmingsplan voorgeschreven zijn of de gemeente schakelt ABC in omdat zij vragen heeft waarop zij zelf geen antwoord kan geven. Het hangt van het type aanvraag af of een bezoek een procedure vertraagt, maar meestal is dit meegenomen in de planning van een vergunningstraject.

Na ontvangst van een aanvraag zal het secretariaat zo snel mogelijk een afspraak maken om een doorlooptijd van drie tot vier weken te kunnen realiseren. Indien bij het bedrijfsbezoek nadere informatie wordt gevraagd die nagezonden wordt, moet deze eerst binnen zijn alvorens aan de aanvraag gewerkt wordt. In spoedgevallen, bijvoorbeeld bij een fatale termijn, kan ook binnen enkele dagen gereageerd worden tegen een toeslag op het normale tarief. Hiervoor verwijzen wij naar uw gemeente.

De adviezen zijn in principe openbaar. U kunt als aanvrager na ca drie weken bij uw gemeente vragen of het advies binnen is en wat de strekking is. De meeste gemeenten sturen het advies mee bij hun besluit rond de aanvraag. In bepaalde gevallen wordt een advies gepubliceerd op bijv. Rechtspraak.nl en is in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur altijd inzichtelijk.

De gemeente kan in het bestemmingsplan hebben opgenomen dat ABC altijd een advies moet uitbrengen over agrarische bouwaanvragen. De gemeente kan ook selectief ABC inschakelen, bijvoorbeeld als zij informatie heeft die er voor zorgt dat zij toetsing door een onafhankelijke deskundige wil laten uitvoeren.
In het bestemmingsplan kan staan dat de gemeente in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het omzetten van een woning van een bedrijfs-naar een burgerbestemming, altijd advies van een agrarisch deskundige moet inwinnen.
De gemeente kan ABC inschakelen om een zorgvuldige procedure te waarborgen, bijvoorbeeld als zij vermoedt dat er bij een aanvraag veel zienswijzen van belanghebbenden zullen komen en zij alle argumenten rond een aanvraag goed op een rij wil hebben.

Nee, die keuze is aan ABC zelf. Er is echter een interne integriteitscode die een bedrijfsbezoeker de gelegenheid geeft een aanvraag te weigeren als hij of zij ingeroosterd wordt. Dit kan zijn als er persoonlijke banden met een aanvrager zijn of als er in heden of verleden zakelijke aspecten tussen de bedrijfsbezoeker en de aanvrager aan de orde zijn geweest. Het kan zijn dat men elkaar kent van studieclubs, besturen, relatie klant-leverancier, etc. Er is ruim voldoende kwaliteit bij ABC voorhanden om een alternatieve bezoeker de opdracht te geven.

Het staat de aanvrager vrij om niet mee te werken. In dat geval zal ABC de gemeente meedelen dat er geen afspraak gemaakt kan worden en geen oordeel mogelijk is. ABC is hier verder geen partij in. De bedrijfsbezoekers zijn geen gemeentelijke handhavers of rechercheurs en zullen hun bevindingen altijd zien in het kader van de aanvraag. Mocht er een vermoeden zijn van duidelijk laakbare omstandigheden of handelingen kan hierover in het advies een opmerking gemaakt worden, maar nooit separaat.

Advies van ABC is niet bindend voor de gemeente. Zij neemt immers het besluit, niet ABC. Gemeenten kennen de adviezen een hoge waarde toe, ze zijn zeker niet vrijblijvend. Wel kan een gemeente besluiten van advies af te wijken, bijvoorbeeld als andere belangen hoger ingeschat worden. Dit kunnen algemene belangen zijn, maar bijvoorbeeld ook belangen van sociale aard van de aanvrager. Wél draagt ABC er zorg voor dat een advies altijd uitlegbaar is in een eventuele verdere procedure, maar zal zelf geen bezwaar kunnen maken als een gemeente in een voorkomend geval anders beslist. Bij een volgende aanvraag zal ABC zich dan niet baseren op het besluit van de gemeente in een vorig geval, maar op haar eigen inzichten.

ABC brengt advies uit aan de gemeente, waarvoor de gemeente de rekening ontvangt. 

Heel vaak maakt het advies van ABC deel uit van een procedure (WABO, bestemmingsplan) die u als agrariër/particulier heeft lopen bij de gemeente. Wanneer de procedure is afgerond zal de gemeente uiteindelijk leges aan u berekenen. Een deel daarvan kan bestaan uit de kosten van ons advies.